FSC-CCOO País Valencià | 17 d?abril 2024.

Sobre la derogació de RD 20/2012 de les retallades de M. Rajoy.

  Finalment, ara, queden suprimits el total de les esmentades retallades (algunes ja es van anar derogant en acords i regulacions anteriors) Tot això és fruit del fruit de l'Acord Marc per a una Administració del Segle XXI subscrit per CCOO, i la seva posterior translació a la legislació ( Llei 31/2022 de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023).

  17/01/2023.
  La Local en Marcha

  La Local en Marcha

  El Reial decret 20/2012, va imposar unilateralment l'eliminació de múltiples drets, entre ells els sindicals, en tots els àmbits de l'Administracions Públiques, Organismes, sector públic, universitats, fundacions, societats depenents d'aquestes, etc.

   

  Finalment, ara, queden suprimits el total d'aquestes retallades (alguns ja es van ser derogant en acords i regulacions anteriors) Tot açò és fruit de l’ Acord marc per a una Administració del Segle XXI subscrit per CCOO, i la seua posterior translació a la legislació (Llei 31/2022 de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2023).

   

  A partir d'ara s'obrin unes possibilitats de negociació en cada ajuntament i conjunt d'administracions locals, ben recuperant els convenis i acords en vigor suspesos o bé, segons cada cas, negociant nous acords que incloguen o recuperen aquests aspectes. 

   

  A continuació, exposem un resum amb el detall o explicació de les derogacions del RD 20/2012. 

  Llei de Pressupost Generals de l'Estat per a 2023.

  Disposició final vintena primera. Modificació del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

  Amb efectes des de l'entrada en vigor d'aquesta llei i vigència indefinida es modifica el Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, de la següent manera:

   ·       Un. Se suprimeix l'apartat Tres de l'article 8. Modificació dels articles 48 i 50 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, d'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i mesures sobre dies addicionals. (Dies i permisos)

  • Els apartats Un i dos van ser derogats pel Reial decret Legislatiu 5/2015 i Tres. Suprimit ara. 

   ·       Dos. Se suprimeix l'article 9. Prestació econòmica en la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les administracions públiques, organismes i entitats depenents de les mateixes i òrgans constitucionals.

  • Solament permetia complementar fins al 100% de la nòmina en situació d'IT, de forma excepcional i justificada.  Queda suprimit.
  • Ara mitjançant l'aplicació dels acords i convenis col·lectius en vigor que ho contemplaren o mitjançant nova negociació es pot establir el complement d'IT forma general.

   ·       Tres. Se suprimeix l'article 10. Reducció de crèdits i permisos sindicals.

  • Es recuperen les garanties sindicals que estigueren pactades o que es puguen pactar, per sobre del mínim que estableix l'Estatut dels Treballadors i l'EBEP. 

   ·       Quatre. Se suprimeix l'article 16. Suspensió de pactes, acords i convenis.

  • Aquesta supressió implica que els pactes, acords i convenis que encara estan en vigor (per termini o retroactividad) que quedaven suspesos en els apartats que superaven els aspectes retallats pel RD 20/2012, tornen a estar vigents. El que ens permet exigir la seua aplicació.
  • Igualment, les noves negociacions no estan limitades per aquest article.

   ·       Cinc. Se suprimeix la disposició addicional segona. Suspensions o modificacions de convenis col·lectius, pactes i acords que afecten al personal funcionari o laboral per alteració substancial de les circumstàncies econòmiques.

  • Aquesta disposició permetia la suspensió sense negociació de convenis i acords de taula general de qualsevol administració pública en fusió situacions econòmica sobrevingudes. Deixant la negociació col·lectiva molt afeblida. 

   ·       Sis. Se suprimeix la disposició addicional desena octava. Incapacitat temporal en l'Administració de l'Estat.

  • Regulava la incapacitat temporal en l'administració de l'Estat, aplicant les retallades. Com per a l'Administració local sol ser referència subsidiària, és rellevant la seua supressió. 

  ·       Set. Se suprimeix la disposició final vuitena. Drets sindicals en l'àmbit del sector públic.

  • Obligava a comunicar al Ministeri d'Hisenda qualsevol pacte o acord sobre garanties sindicals i crèdit horari. Queda derogat. 

  ·       Vuit. Se suprimeix la disposició derogatòria. Derogació normativa.

  • Aquesta disposició afectava a moltes matèries, però la principal és sobre l'Art. 67 de l'EBEP Jubilació. Torna a quedar en vigor l'apartat 2. Procedirà la jubilació voluntària, a sol·licitud de l'interessat, sempre que el funcionari reunisca els requisits i condicions establits en el Règim de Seguretat Social que li siga aplicable.
  • Amb açò es recupera la jubilació voluntària i s'obri la possibilitat d'acordar la jubilació parcial anticipada. 

  JORNADA SETMANAL I ACORDS PER A les 35 HORES. En la Disposició final vintena octava. Modificació de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018. Modifica l'apartat 2 de la Disposició addicional 144 que establia la jornada de 37,5 hores setmanals. Quedant ara de la següent forma:

  Dos. No obstant açò, l'anterior, cada Administració Pública podrà establir en els seus calendaris laborals, prèvia negociació col·lectiva, altres jornades ordinàries de treball diferents de l'establida amb caràcter general. L'anterior no podrà afectar al compliment per cada Administració de l'objectiu que la temporalitat en l'ocupació pública no supere el 8 % de les places de naturalesa estructural en cadascun dels seus àmbits.

  D'acord amb la normativa aplicable a les entitats locals, i en relació amb el previst en aquest apartat, la regulació estatal de jornada i horari tindrà caràcter supletori mentre que per aquestes entitats s'aprove una regulació de la seua jornada i horari de treball, previ acord de negociació col·lectiva.

  Tres. Així mateix, les Administracions Públiques podran autoritzar a les seues entitats de dret públic o privat i organismes depenents, al fet que establisquen altres jornades ordinàries de treball o un altre repartiment anual de les mateixes, sempre que açò no afecte al compliment de l'objectiu de temporalitat de l'ocupació pública en l'àmbit respectiu al fet que es fa referència en l'apartat Dos anterior.»

  Gener de 2023

  Documentació associada
  Documentació associada