Política de privacidad

F.E. SERVICIOS CIUDADANIA, con CIF: G85699460 e domicilio na Calle Fernandez De La Hoz, 21 - 28010 (Madrid), como titular da web que vostede está a consultar, quere, mediante esta declaración, informar a todos os visitantes de cal é a nosa política de mantemento da privacidade e tratamento dos datos de carácter persoal que son facilitados de forma libre e voluntaria por todos os usuarios.

F.E. SERVICIOS CIUDADANIA desexa informalo de que será responsable dos ficheiros automatizados derivados da inscrición ou cuberta, por calquera dos usuarios ou visitantes desta páxina e que decidan cubrir algún dos formularios existentes nela. Non obstante, en cada toma de datos que se realice, indicaráselle a través da correspondente cláusula, a información pertinente conforme ao establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de protección de datos persoais.

F.E. SERVICIOS CIUDADANIA adoptará las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar así su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología de acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (conocido como RGPD o Reglamento Europeo de Protección de Datos).

Os usuarios teñen recoñecidos e poderán exercitar os dereitos de acceso, supresión, rectificación, portabilidade, limitación do tratamento e oposición, a través dos seguintes formularios: formulario de exercicio de dereito de supresión, formulario de exercicio de dereito de acceso, formulario de exercicio de dereito de rectificacion consonte o indicado no momento da recollida de datos, formulario de exercicio de dereito de portabilidade, formulario de exercicio de limitación do tratamento, formulario de exercicio de oposición ou ben dirixíndose a: F.E. SERVICIOS CIUDADANIA, Calle Fernandez De La Hoz, 21 - 28010 (Madrid), ), indicando a referencia Delegado de Protección de Datos (ou DPD). Tamén pode dirixir unha solicitude ou poñerse en contacto co Delegado de Protección de Datos a través do enderezo dpd@ccoo.es.

A solicitude, que sempre levará acreditación de identidade, deberá conter nome, apelidos do interesado, fotocopia do DNI, petición en que se concreta a solicitude, enderezo para os efectos de notificacións, data e sinatura do solicitante e documentos acreditativos da petición que formula. Se a solicitude non reúne os requisitos especificados, requirirase a súa corrección.

Todos os subscritores de publicacións recibirán en cada un dos envíos unha cláusula informativa na que se lles indicará a posibilidade de procesar a baixa.

F.E. SERVICIOS CIUDADANIA pode utilizar cookies cando un usuario navega por esta páxina web, co obxectivo de identificar e mellorar a navegación e reforzar a seguridade. A utilización destas cookies non proporciona en por si nin nome de usuario, nin ningún dato de carácter persoal, nin pode ler datos do seu disco duro e permanece unicamente mentres se mantén aberta a sesión, polo que non se almacenan no seu ordenador. Doutra banda, o usuario sempre ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado por pantalla.

Nesta web pode encontrar ligazóns de interese a outros sitios web. F.E. SERVICIOS CIUDADANIA non asume ningunha responsabilidade sobre estas ligazóns, polo que o usuario accederá baixo as condicións de uso que rexan as ditas páxinas.

F.E. SERVICIOS CIUDADANIA pode modificar esta política de privacidade en función das esixencias lexislativas, normativas ou instrucións da Axencia de Protección de Datos, así como calquera cambio na nosa organización que nos obrigue a facelo.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.