FSC-CCOO País Valencià | 13 de juliol 2024.

Any 2020: ampliació permís per naixement adopció o acolliment

  L'entrada en vigor del Reial decret llei 6/2019, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, va significar l'aplicació gradual de la regulació continguda en l'article 48 de l'Estatut dels treballadors.

  13/01/2020.
  Permisos 2020

  Permisos 2020

  Ampliacions de permisos per a l'any 2020:

  Naixement:

  A partir de l'1 de gener de 2020 s'amplia el permís per al pare o per a l"altra mare, que té un període de suspensió total de 12 setmanes, de les quals les 4 primeres ha de gaudir-les de manera ininterrompuda immediatament després del part.

  La mare biològica pot cedir un període de fins a 2 setmanes del seu període de suspensió de gaudiment no obligatori.

  En el supòsit d'adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment:

  1.- A partir de l'1 de gener de 2020, cada persona adoptant, acollidora o guardadora disposa d'un període de suspensió de 6 setmanes, a gaudir a temps complet, de manera obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d'adopció o d'acolliment.

  2.- Juntament amb les 6 setmanes de gaudiment obligatori, ambdues poden disposar d'un total de 16 setmanes de gaudiment voluntari, també a percebre de manera ininterrompuda dins dels 12 mesos següents a la resolució judicial.

  3.- Cada persona adoptant, acollidora o guardadora pot gaudir individualment d'un màxim de 10 setmanes sobre les 16 setmanes totals de gaudiment voluntari, i queden les restants sobre el total a la disposició de l'altra persona.

  4.- Quan les dues persones que exercisquen aquest dret treballen en la mateixa empresa, aquesta pot limitar el gaudiment simultani de les 16 setmanes voluntàries.

  5.- El gaudiment dels períodes ha de comunicar-se a l'empresa amb 15 dies d'antelació.