FSC-CCOO País Valencià | 17 d?abril 2024.

PROGRAMA ELECTORAL EDUCACIÓ

    31/10/2018.
    Escola Infantil

    Escola Infantil

    ET PRESENTEM EL NOSTRE COMPROMÍS DE TREBALL PER ALS PRÒXIMS 4 ANYS.Reglament de funcions on es reflectisca de manera inequívoca les tasques a realitzar de les diferents figures professionals presents en el Servei d'Educació. Consolidació de la Mesa Tècnica d'Educació on es negocien tots els temes que afecten al col·lectiu i que els seus acords siguen vinculants.  Impuls dels concursos de provisió definitiva de llocs de treball S"ha de garantir el dret d'accés a la formació tant per al personal de docència com per al de conserges. La formació del col·lectiu és inexcusable. Resulta essencial de cara a la carrera professional i els processos de consolidació i estabilització del personal. Exigir que totes les baixes que es prevegen de llarga durada es cobrisquen de forma immediata en el col·lectiu de docents. Cal evitar els trasllats arbitraris durant el curs. Aprovació d'un Reglament de Concurs de trasllats per als docents amb criteris justs i consensuats amb tot el personal del Servei d'Educació. Inclusió de totes les millores que suposen l'aplicació de l'Estatut de la Funció Pública DocentComplimet del criteri sobre el nombre de personal subaltern necessari en els col·legis. Cada línia un/a conserge. Establiment de mesures de compensació per al personal subaltern adscrit a un col·legi que, de forma forçosa realitzen substitucions No als trasllats durant el curs dels/les conserges amb col·legi assignat. Creació de borsa de per a substitucions. Oferiment de vacants previstes de llarga durada en centres d'una sola línia als/les conserges en torn de substitucions amb criteris objectius (antiguitat).  Possibilitat de concursar a un determinat col·legi sense l'obligació d'ocupar l'habitatge annex per part del personal de conserge escolar. Les escoles infantils municipals han de tenir projecte educatiu. Rebutgem el model merament assistencial en les nostres "escoletes". El seu personal ha de tenir condicions de treball idònies i els centres han de tenir horari lectiu.  Reconeixement i enquadrament de les educadores infantils en el grup B, d"acord a la titulació exigida per al seu accés.  Estudi de les necessitats del Conservatori tant materials com de personal.Les teues candidates, els teus candidats ESTEBAN MARCO, CARLOS GOMEZ SOLER, CRISTIAN HERNADEZ BORREDA, ROSA LLORENS ESTEVE, MARIA JOSE MINAYA VIRGIL, ANA MARIA PALOMARES MIRALLES, MARIA DOLORES RODRIGO SABATER, SILVIA SANTIRO ROMERO, MONICA TRUJILLO PASTOR, JESUS