FSC-CCOO País Valencià | 13 de juliol 2024.

CCOO guanya una sentència que amplia el permís de maternitat per a famílies monoparentals

  El sindicat va recórrer la resolució denegatòria a una funcionària de l'Administració de justícia de l'ampliació a 16 setmanes del permís de maternitat que gaudia, sent aquestes les corresponents a l'altre progenitor, no concurrent en aquest cas per tractar-se de família monoparental.

  31/05/2023.
  La majoria de les llars monoparentals estan formades per dones

  La majoria de les llars monoparentals estan formades per dones

  El Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de València sosté l'assumpte no sols ha de ser estudiat des de la perspectiva de la legalitat ordinària, sinó atenent la seua dimensió constitucional i normativa internacional, ja que la Constitució Espanyola consagra la primacia de l'interés i protecció dels menors i en similars termes ho estableixen la Declaració universal dels drets humans i els tractats i acords internacionals.

  Atés que estadísticament la majoria de les llars monoparentals estan formades per dones, la denegació del dret incideix en la igualtat entre homes i dones, en tant que ocasiona una discriminació indirecta per raó del sexe (art. 14 CE, art. 21.1 de la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea i arts. 1 i 4 de la directiva 79/7/CEE del Consell.

  Per tant, el jutge reconeix el dret individualitzat a la funcionària a gaudir de les 10 setmanes addicionals, ja que si es concediren les 16 setmanes addicionals sumarien un total de 32 setmanes davant de les 26 setmanes totals de la família biparental, perquè les sis setmanes immediates posteriors al part del permís de l'altre progenitor, es gaudeixen de manera simultània al permís de la mare biològica.

  Respecte al personal laboral, sotmés a l'Estatut dels Treballadors (ET), la Sentència de 2 de març de 2023 dictada per la Sala Social del Tribunal Suprem desestima l'aplicabilitat del permís en aquest àmbit sobre la base del que disposa l'art. 48 ET que valora la incidència en matèria de drets de la Seguretat Social, prestacions contributives futures i suspensió del contracte respecte a l'ocupador, cap de les quals són directament extrapolables a l'àmbit de la relació funcionarial sotmesa a l’EBEP (no hi ha cap doctrina sobre aquest assumpte).

  La Sentència no és ferma i amb molta probabilitat serà recorreguda per l'Advocacia de la Generalitat Valenciana.